reklama
Regulamin ogłoszeń

Regulamin użytkowania “Portalu Ogłoszeniowego „Lokalsi”

 1. Definicje

Gość – nieposiadająca Konta osoba fizyczna korzystająca z Panelu Ogłoszeń

Kategoria – kategoria tematyczna, w której zamieszczane jest dane Ogłoszenie

Konto - dane Użytkownika podawane przez niego w związku z korzystaniem z Panelu Ogłoszeń. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3. niniejszego Regulaminu.

Kupujący - użytkownik Panelu Ogłoszeń chcący skorzystać z zamieszczonej na nim oferty

Ogłoszenie - propozycja sprzedaży, kupna, skorzystania z usługi, nieodpłatnego udostępnienia Przedmiotu lub usługi, zlecona przez Sprzedającego lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym zlecone przez Pracodawcę i opublikowane w Panelu Ogłoszeń.

Operator Płatności – podmiot świadczący na rzecz Użytkowników usługi płatnicze. Płatności  z tytułu płatnych usług świadczone są przez Operatora Płatności: PayPro S.A. na podstawie Regulaminu Operatora Płatności, którego akceptacja przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy bezpośrednio między Użytkownikiem a Operatorem Płatności. Właściciel Panelu Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za usługi świadczone w ramach Płatności pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności.

Panel Ogłoszeń - wymiennie stosowana nazwa “Portalu Ogłoszeniowego “Lokalsi”

Pracodawca – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Kategorii Praca w Panelu Ogłoszeń.

Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem; w ramach Ogłoszeń w Kategorii Praca za Przedmiotem Ogłoszenia jest anons dotyczący stanowiska pracy, którego dotyczy ogłoszenie.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z “Portalu ogłoszeń “Lokalsi”.

Rejestracja – utworzenie przez Użytkownika Konta polegające na podaniu jego danych zgodnie z formularzem rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywacji Konta po otrzymaniu linka aktywacyjnego.

Portal Ogłoszeniowy “Lokalsi” - prowadzona przez Właściciela Panelu Ogłoszeń i będąca jego własnością internetowa platforma ogłoszeń online

Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w “Portalu Ogłoszeniowym “Lokalsi”

Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym

Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez Portal Ogłoszeniowy “Lokalsi” rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie Ogłoszenia płatnego lub bezpłatnego oraz Usług Promowania.

Usługi Promowania – odpłatne usługi wyróżniania Ogłoszeń określone w Załączniku nr 1

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Panelu Ogłoszeń po zalogowaniu na Konto Użytkownika.

Właściciel Portalu Ogłoszeniowego “Lokalsi” - Spółka PBeM Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 12, NIP: 525-27-48-120. Kontakt z Właścicielem Portalu jest możliwy pod adresem: biuro@hotelpolski.pl ub za pomocą innych wskazanych w Panelu Ogłoszeniowego “Lokalsi” lub w niniejszym Regulaminie kanałów komunikacji. 

2. Warunki Ogólne 

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Panelu Ogłoszeń, a w szczególności zasady rejestracji użytkowników, zasady publikacji ogłoszeń płatnych i bezpłatnych oraz innych usług płatnych, a także zasady dotyczące płatności oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 2. Właścicielem Portalu Ogłoszeń “Lokalsi”  jest Spółka PBeM Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 12, NIP: 525-27-48-120, zwana w treści niniejszego Regulaminu Właścicielem Panelu Ogłoszeń.

 3. Właściciel Panelu Ogłoszeń nie jest stroną usługi dostawy towarów dostarczanych przez Użytkowników, jak i płatności za nie. Usługi te są realizowane przez zewnętrznych dostawców na podstawie odrębnych umów lub porozumień między nimi.

 4. Użytkownicy korzystający z Panelu Ogłoszeń są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, chcąc korzystać w pełni z funkcjonalności Panelu, zaakceptować go.

 5. Panel Ogłoszeń umożliwia:

 1. przeglądanie jego zawartości;

 2. publikację bezpłatnych Ogłoszeń lub Ogłoszeń płatnych oferowanych w kategorii Praca lub z płatnych Usług Promowania

 1. Do korzystania z Panelu Ogłoszeń w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, które:

 1. pozwala na obustronną komunikację przez protokół HTTPS

 2. posiada właściwie skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3)

 3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies 

 1. Właściciel Panelu Ogłoszeń zapewnia wszystkie warunki, aby zagwarantować jego poprawne i ciągłe działanie. Właściciel Panelu Ogłoszeń ma prawo do dokonywania przerw w jego funkcjonowaniu jeśli:

Wystąpi awaria techniczna, w wyniku której część lub wszyscy Użytkownicy:

 1. nie mają dostępu do Panelu Ogłoszeń

 2. niedostępne wszystkie lub część usług oferowanych w ramach Panelu Ogłoszeń lub ich działanie jest nieprawidłowe

W sytuacji wystąpienia awarii technicznej Właściciel Panelu Ogłoszeń przedłuży czas emisji Ogłoszeń o czas jej występowania.

Wystąpi przerwa techniczna w ramach której mogą być dokonywane w godzinach nocnych prace związane z poprawą funkcjonalności Panelu Ogłoszeń, w czasie których usługi świadczone przez Panel Ogłoszeń są niedostępne.

 1. Wszystkie treści publikowane w Panelu Ogłoszeń, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Właściciela Panelu, Sprzedawców lub osób trzecich. Nie mogą być one wykorzystywane bez pisemnej zgody ich właścicieli. 

3. Zasady i warunki publikacji ogłoszeń

 1. Właściciel Panelu Ogłoszeń umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w “Portalu Ogłoszeń “Lokalsi”.

 2. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza i rejestracji Konta.

 3. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności Panelu Ogłoszeń należy dokonać Rejestracji Konta i korzystać z niego jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności:

 1. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami

 2. wykonywania płatności

 3. zamówienie Usługi Promowania

 1. Użytkownikiem Panelu Ogłoszeń może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Panelu Ogłoszeń.

 3. Aby zarejestrować Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać wymagane tam dane, w tym adres e-mail Użytkownika oraz unikalne hasło dostępu i dokonać akceptacji wymaganych zgód, w tym zaznaczenia w odpowiednim miejscu faktu zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem i jego załącznikami.

 4. Po przesłaniu danych wymaganych do Rejestracji Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta - link do aktywacji Konta. Rejestracja zostanie zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 3 dni od otrzymania e-maila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa, a Konto nie zostaje aktywowane. Użytkownik może dokonać Rejestracji od nowa.

 5. Użytkownik bierze odpowiedzialność za podanie w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Panelu Ogłoszeń prawdziwych i aktualnych danych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Właściciel Panelu Ogłoszeń ma prawo do blokady Konta w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.

 6. Umowa związana z obsługą i korzystaniem z Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą jego aktywacji.

 7. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika w przypadkach określonych przepisami prawa lub w niniejszym Regulaminie. 

 8. Właściciel Panelu Ogłoszeń jest uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik, pomimo uprzedniego wezwania go do zaprzestania działań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.

 9. W celu zapewnienia funkcjonowania Panelu Ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Właściciel Panelu Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkowników oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Właściciel Panelu Ogłoszeń może zablokować działanie Konta.

 10. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Panelu Ogłoszeń jest dostępne dla wszystkich korzystających z tego Panelu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie do publicznej wiadomości jego numer telefonu lub adres e-mail.

 11. Wyrażenie zgody na publikację ogłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Właścicielowi Panelu Ogłoszeń nieodpłatnej licencji na na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Panelu Ogłoszeń, a także u partnerów Właściciela Panelu Ogłoszeń za pośrednictwem których prowadzona jest promocja “Portalu Ogłoszeń “Lokalsi”, oraz w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet.

 12. Publikacja Ogłoszenia dokonywana przez Użytkownika jest bezpłatna za wyjątkiem usługi Promowania i ogłoszeń w Kategorii Praca.

 13. Właściciel Panelu Ogłoszeń może wprowadzić limity ogłoszeń w poszczególnych kategoriach ogłoszeń. Limity dla poszczególnych kategorii oraz sytuacje w których limit nie obowiązuje zostaną wskazane przez Właściciela Panelu Ogłoszeń po ich ewentualnym wprowadzeniu.

 14. Treść każdego Ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi określone w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dowolnego sformułowania treści ogłoszenia, jednakże zachowując następujących wymogi:

 1. Ogłoszenie jest napisane w sposób prosty i jasny w języku polskim; treść ogłoszenia stanowią także zdjęcia

 2. Ogłoszenie nie może zawierać słów wulgarnych lub obraźliwych

 3. Użytkownik wybiera dla przedmiotu Ogłoszenia jedną kategorię tematyczną, do której Ogłoszenie ma być przypisane;

 4. Użytkownik nie ma obowiązku podawania ceny dla przedmiotu Ogłoszenia

 5. w przypadku podawania ceny w Ogłoszeniu, Użytkownik może wskazać cenę końcową w złotych polskich; Użytkownik może też wskazać cenę wraz z  podatkiem VAT, 

 6. Użytkownik może wskazać, że cena jest do negocjacji lub przedmiot jest oferowany za darmo

 7. w przypadku ogłoszeń w kategorii “Praca” wskazanie wynagrodzenia dla pracownika nie jest elementem obowiązkowym Ogłoszenia;

 8. w treści Ogłoszenia Użytkownik może wskazać dane kontaktowe, co jednocześnie jest wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych osobowych przez Właściciela Panelu Ogłoszeń;

 9. przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie przedmiot będący własnością lub w legalnym posiadaniu Użytkownika, a w przypadku, gdy przedmiot Ogłoszenia znajduje się poza terytorium Polski, treść Ogłoszenia musi jednoznacznie to wskazywać; regulacja ta nie dotyczy ogłoszeń w kategorii „Usługi i Firmy” oraz „Praca”;

 10. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego przedmiotu; Użytkownik jest zobowiązany wskazać, czy Ogłoszenie dotyczy jednej czy kilku sztuk lub kompletu rozumianego jako zestaw części tworzących jedną całość

 11. ten sam przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym Ogłoszeniem, 

 12. zabrania się umieszczania w treści Ogłoszenia przekazów o charakterze promocji lub reklamy oraz treści albo linków treści prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jakie świadczy Właściciel Panelu Ogłoszeń

 13. w przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej kategorii Właściciel Panelu Ogłoszeń uprawniony jest do zmiany kategorii

 14. przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:

- oferta o charakterze randkowym, matrymonialnym, seksualnym;

- towar zakazany wymieniony na w Załączniku nr 3 “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo”

 1. publikacja Ogłoszenia w Panelu Ogłoszeń dokonywana jest przez Użytkownika poprzez: kliknięcie w ikonę „Dodaj Ogłoszenie”;

 2. dokonanie płatności w systemie Operatora Płatności (tylko w odniesieniu do ogłoszeń płatnych).

 3. emisja Ogłoszenia w Portalu Ogłoszeniowym “Lokalsi” rozpoczyna się niezwłocznie po zatwierdzeniu jego treści przez Użytkownika w panelu zlecania publikacji i trwa przez kolejne 15 dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- doszło do zbycia przedmiotu przez Użytkownika i Użytkownik przekazał zlecenie usunięcia Ogłoszenia z Portalu Ogłoszeń “Lokalsi”;

- Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia

- Użytkownik usunął Ogłoszenie.

 1. po zakończeniu emisji Ogłoszenie zostanie zarchiwizowane.

 1. Właściciel Panelu Ogłoszeń przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Polityce Prywatności.

5. Usługi Odpłatne

 1. Użytkownik może zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia korzystając z odpłatnej Usługi Promowania w postaci wyróżnienia Ogłoszenia, połączonego z jego odświeżaniem. 

 2. Usługa Promowania jest realizowana dla pojedynczego Ogłoszenia.

 3. Właściciel Panelu Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usługi Promowania.

 4. Publikacja Ogłoszenia w Kategorii Praca przez Pracodawcę jest płatna. 

6. Płatności

 1. Użytkownik będzie informowany w Panelu Ogłoszeń w widoczny sposób o aktualnej cenie Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Panelu Ogłoszeń lub cennikach  są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

 2. Płatności dokonywane w Panelu Ogłoszeń są dokonywane z góry, w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnionych przez Panel Ogłoszeń.

 3. W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku wskazanym przez Panel Ogłoszeń.

 4. Płatności z tytułu płatnych usług w Panelu Ogłoszeń świadczone są przez Operatora Płatności na podstawie Regulaminu Operatora Płatności, którego akceptacja przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy bezpośrednio między Użytkownikiem a Operatorem Płatności. Właściciel Panelu Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za usługi świadczone w ramach Płatności pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności.

 5. Właściciel Panelu Ogłoszeń nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.

 6. Właściciel Panelu Ogłoszeń zapewnia Użytkownikom bezpłatną możliwość zarejestrowania danych maksymalnie 3 kart płatniczych, wymaganych do obsługi płatności przez zewnętrznego usługodawcę obsługującego daną kartę płatniczą, w celu umożliwienia dokonywania zapłaty bez konieczności każdorazowego podawania tych danych przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć zarejestrowaną w Serwisie kartę w każdej chwili z pozycji Konta.

 7. Świadczenie usług przez Właściciela Panelu Ogłoszeń na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy w celu otrzymania faktur VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Właściciela Panelu Ogłoszeń faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.

 8. Formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

 9. Właściciel Panelu Ogłoszeń gwarantuje autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich Użytkownikowi w ramach Konta umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.

7.Niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników 

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” jedynie zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się do: 

 1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Panelu Ogłoszeń, w tym korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym Regulaminem

 2. niepodejmowania działań naruszających obowiązujące przepisy prawa;

 3. nieprowadzenia z wykorzystaniem funkcjonalności Panelu Ogłoszeń sprzedaży Przedmiotów wymienionych Załączniku nr 3 “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo” 

 4. Podawania nieprawdziwych informacji dotyczących danych Użytkowników i oferowanych Przedmiotów;

 1. Funkcjonowanie Panelu Ogłoszeń odbywa się w sposób zautomatyzowany, jednak Właściciel nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Panelu.

 2. Każda osoba korzystająca z Panelu Ogłoszeń powinna zgłaszać jego Właścicielowi informacje o pojawieniu się na nim treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem. Zgłaszający powinien podać dane umożliwiające Właścicielowi Panelu Ogłoszeń dokonanie weryfikacji Zgłoszenia oraz informację, dlaczego uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz dane kontaktowe.

 3. W przypadku ustalenia przez Właściciela Panelu Ogłoszeń, że  treść przesyłana bądź publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Panelu Ogłoszeń ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Właściciel może:

 1. zablokować daną treść, w tym w szczególności Ogłoszenie, a także związane z nią Usługi Promowania. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Panelu Ogłoszeń, ani w panelu Konta danego Użytkownika;

 2. podjąć właściwe czynności wyjaśniające

 3. poinformować Użytkownika, który zamieścił bezprawną treść o blokadzie i powodach tej decyzji

 1. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności Panelu Ogłoszeń, poprzez złożenie sprzeciwu do przekazanej przez Właściciela Panelu informacji o blokadzie danej treści. Postanowienia reklamacyjne regulujące postępowanie w takich przypadkach zostały opisane rozdziale 9.

 2. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8.5. za zasadny, zablokowana treść zostaje przywrócona.

 3. Właściciel Panelu Ogłoszeń uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta Użytkownika jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań bezprawnych, godzących w innych Użytkowników Panelu, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Właściciela Panelu Ogłoszeń lub szkodzi mu w inny sposób.

 4. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Panelu Ogłoszeń, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Właściciel Serwisu może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto albo tymczasowo lub je na stałe zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:

 1. zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności i publikować Ogłoszeń. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości i opublikowanych przez siebie Ogłoszeń

 2. zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 9 Regulaminu.

8. Postępowanie reklamacyjne 

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi”, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Właścicielem  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” składając reklamację za pomocą formularza kontaktowego.

 2. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Właściciela  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” usług świadczonych na podstawie Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 4. Właściciel  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Właściciela  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e mail przypisany do Konta.

9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów 

 1. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej https: //ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące takich możliwości oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt Kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

10. Postanowienia końcowe 

 1. Właściciel Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” ma prawo zmiany Regulaminu.

 2. O ewentualnej zmianie każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” oraz drogą elektroniczną.

 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi”, w czasie nie krótszym niż 14 dni od chwili poinformowania o jego zmianie, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

 4. Właściciel  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

  1. przepisy prawa nakazują zmianę Regulaminu w terminie, który uniemożliwia mu dotrzymanie 14-dniowego okresu powiadomienia,

  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianym i bezpośrednim zagrożeniom związanym z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 5. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

 6. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu ma prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.

 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” w jego ramach rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

 8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

 

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu Portalu Ogłoszeń „Lokalsi” – Odpłatne Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. W ramach  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” jego Właściciel umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Odpłatnych Usług Promowania:

Usługa Wyróżnienia – Ogłoszenie na górze listy – polega na rotacyjnym wyświetlaniu Ogłoszenia na stronie głównej oraz na stronie kategorii w sekcji danej kategorii ogłoszeniowej dedykowanej Ogłoszeniom wyróżnionym, umieszczonej na początku listy Ogłoszeń  oraz umieszczenie Ogłoszenia na kolorowym tle;

 1. Usługi Promowania są oferowane w pakiecie “Średni”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pakiet promowania

Usługi Promowania oferowane w ramach danego Pakietu Promowania

Wyróżnienie

Odświeżenie

Wyróżnienie na stronie głównej Serwisu

   

-

-

Średni

5 dni

3

5 dni

       
 1. Poszczególne Usługi Promowania rozpoczynają się z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku Właściciela  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” dokonanej przez Użytkownika za zakup danej Usługi Promowania, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej i trwają:

  1. W przypadku Wyróżnienia Ogłoszenia 5 kolejnych dni albo do czasu zakończenia emisji Ogłoszenia wskazanego w punkcie 4.7. Regulaminu;

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy z Właścicielem  Portalu Ogłoszeń “Lokalsi” można odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie należy przesłać na adres……………….. Można skorzystać z poniższego wzoru.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PBeM Sp. z o.o.

adres ……………………………………………………..

Ja …………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy 

o świadczeniu usług ……………………………………………………………………………………………………………………………..

zawartej w dniu ……………………………. w ramach platformy ogłoszeniowej dostępnej w serwisie ……………

__________________________________________

/ Podpis - Imię i nazwisko/     

Załącznik nr 3 - Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszeń dotyczących niżej wymienionych przedmiotów:

 1. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści pornograficzne.

 2. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści wulgarne oraz promujące używanie przemocy.

 3. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści związane z używaniem przemocy wobec zwierząt.

 4. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści nawołujące do nienawiści w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 5. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści nawołujące do nienawiści i używania przemocy wobec społeczności LGBT+.

 6. Przedmioty erotyczne

 7. Preparaty zwiększające popęd seksualny i inne stymulanty, w tym preparaty nie będące lekami.

 8. Alkohol oraz wyroby tytoniowe.

 9. Tytoń nieprzetworzony

 10. E-papierosy i płyny do nich

 11. Niebezpieczne substancje chemiczne, w szczególności narkotyki, substancje psychotropowe i środki odurzające

 12. Fajerwerki

 13. Materiały wybuchowe

 14. Broń palna, gazowa, pneumatyczna i amunicja, w tym broń bojowa, myśliwska i sportowa,

 15. Miotacze gazu, także gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa oraz od tego czy dla ich posiadania lub obrotu nie jest wymagane pozwolenie

 16. Akcje i udziały w spółkach, obligacje, papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 17. Polisy i produkty ubezpieczeniowe

 18. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich

 19. Usługi związane z uczestnictwem w “piramidach finansowych” - strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym źródłem zysku jest zapłata przez nich wpisowego

 20. Leki wydawane na receptę

 21. Produkty lecznicze, w tym wszelkie substancje i mieszaniny substancji spełniające całkowicie lub częściowo definicję produktu leczniczego w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne

 22. Koty i psy z niezarejestrowanych hodowli

 23. Przedmioty objęte ochroną prawa autorskiego (muzyka, oprogramowanie, filmy, dzieła sztuki itp.)

 24. Dane osobowe, listy adresów e-mail i numerów telefonicznych

 25. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów.

 26. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów

 27. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa.

 28. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich

 29. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną

 30. Konta na platformach oferujących odpłatne usługi pozwalające na oglądanie i  słuchanie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu, w szczególności kody, hasła, tokeny, klucze umożliwiające dostęp i korzystanie z takich kont oraz usługi ich zakładania

 31. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

 32. Automaty do gier w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.