reklama
Regulamin

REGULAMIN SERWISU zabkowice.pl

 

I. DEFINICJE

1. Wydawca – Grupa Medialna Intergol, ul. Bohaterów Getta 4/1, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 872 53 08 jest wydawcą serwisu zabkowice.pl pod adresem zabkowice.pl i pełni także rolę usługodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

3. Serwis – oznacza niniejszą platformę udostępnioną w sieci Internet, której wydawcą jest: Grupa Medialna Intergol, ul. Bohaterów Getta 4/1, 57-400 Nowa Ruda, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez zabkowice.pl, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez zabkowice.pl w domenie zabkowice.pl.

4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu lub Usług.

5. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności:

 • a) Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Serwisu lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail) w wersji podstawowej oraz w płatnej wersji premium,
 • b) Usługi społecznościowe - usługi świadczone przez Serwis, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej zabkowice.pl i udostępniania innym Użytkownikom miejsca na serwerach Wydawcy w celu dodawania komentarzy oraz ich wyświetlanie;
 • c) Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Serwisu, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe, a także dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Użytkownika w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności
 • d) Usługi sprzedażowe – usługi polegające na sprzedaży produktów lub usług w tym usługi świadczone w ramach mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zawierania umów dotyczących określonych produktów lub usług, a to dostępu do pełnej treści wybranych artykułów umieszczanych w Serwisie.
 • e) Usługi marketingowe - przesyłanie newsletterów i informacji handlowych

6. System płatności – system wykorzystywany do opłacania usług uznanych przez Wydawcę za odpłatne, w szczególności:

 • a) Przelewy24, obsługiwany przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 z siedzibą w Poznaniu KRS nr 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Wydawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

III. WARUNKI TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:

 • a) urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
 • b) najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookies;
 • c) aktywnym kontem poczty elektronicznej – w przypadku Usług odpłatnych.

 

IV. ZAWIERANIE UMÓW

1. Wydawca określa rodzaje Usług bezpłatnych i odpłatnych.

2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Użytkownik może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu. Użytkownika obowiązuje cena podana w momencie złożenia zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.

4. Zawarcie umów o świadczenie Usług odpłatnych wymaga zarejestrowania. Utworzone w procesie rejestracji konto oraz login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno konto.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

 

V. PŁATNOŚCI

1. Wydawca rozpocznie świadczenie Usług odpłatnych po ich opłaceniu.

2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty określa Wydawca.

3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem Systemów płatności. 

4. Płatności za pośrednictwem Systemu płatności, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Systemy płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

5. W przypadku wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku, Wydawca zwraca nadwyżkę Użytkownikowi.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) – będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.

 

VII. ZASADY DODAWANIA KOMENTARZY 

Zasady opisane są w osobnym regulaminie o nazwie "Regulamin dodawania komentarzy" dostępnym w menu serwisu oraz w stopce serwisu. 

 

VIII. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Grupa Medialna Intergol, ul. Bohaterów Getta 4/1, 57-400 Nowa Ruda lub mailowo na podany adres e-mail redakcja@gazetazabkowicka.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2. Wydawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. Wydawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Wydawcę.

4. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

5. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

8. Wydawca oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usługi.

2. Umowa o świadczenie Usług płatnych wymagających zarejestrowania jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail redakcja@gazetazabkowicka.pl gdy wypowiedzenia dokonuje Użytkownika, bądź na adres e-mail podany przez Użytkownika, gdy wypowiedzenia dokonuje Wydawca.

4. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.

5. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług

6. Użytkownikowi, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Wydawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną̨ zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną̨ zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować́ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą̨ wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wydawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności.

9. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość́, Wydawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Użytkownik.

10. Wydawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku ich bezprawności.

11. Wydawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika korzystającego w sposób bezprawny. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Wydawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Wydawcą.

 

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Przyjęty w na stronach Serwisu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

3. Treści udostępniane na stronach Serwisu mogą być opatrzone znakiem "Copyright © zabkowice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone"

4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Wydawca udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

10. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Wydawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Serwisu (licencja niewyłączna).

11. Wydawca dozwala umieszczanie własnych materiałów filmowych na innych stronach internetowych na zasadzie embedowania z podaniem odpowiedniego źródła informacji. Zabronione są wszelkie inne formy kopiowania materiałów filmowych.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach stosowanych w Internecie.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2020 r.